0537 408 37 84

Arsa Beyannamesi Nedir?

Arsa Beyannamesi Hakkında

Arsa sahiplerinin yada arsa almayı düşünenlerin en çok merak ettiği konulardan biri de arsa beyannamesidir.

Bu yazımızda arsa beyannamesi hakkında en çok merak edilen konulara değineceğiz.

Arsa Beyannamesi Nedir?

Bina, arazi, arsa gibi gayrimenkuller Emlak Vergisi Kanunu‘na göre vergiye tabidir.

Vergi yükümlülüğünü bildirmek için sahip olunan taşınmazın beyanı ilgili belediyeye iletilmesi gerekmektedir.

Eğer hali hazırda bir arsanız var ise ya da arsa almayı düşünüyorsanız aşağıdaki belgelerle belediyeye başvurarak arsa için beyanname verebilirsiniz.

Arsa Beyanı İçin Gerekli Belgeler

  • Tapu fotokopisi
  • Vergi numarası yada TC kimlik numarası
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Gayrimenkulun bulunduğu açık adres
  • Belediyeden alınan formun doldurulması

NOT: Beyanname, taşınmazın alındığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde belediyeye iletilmelidir.

ARSA BEYANNAME FORMU için tıklayınız.

Arsa Beyannamesi Verilmezse Ne Olur?

Arsa beyannamesi verilmemesi durumunda Emlak Vergisi Kanunu’nda belirtilen cezalar uygulanmaktadır. Kanuna göre cezai yaptırımlar 32. maddede açıklanmıştır.

Emlak Vergisi 32. Madde

Bildirimin süresinde verilmemesi halinde, vergi idarece tarh edilir. İdarece tarhiyatta her yıla ilişkin vergi değeri, 29. madde hükmü dikkate alınarak hesaplanır.

Emlak Vergisi 29. Madde

Vergi değeri;

  1. a) Arsa ve arazileriçin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun asgari ölçüde birim değer tespitineilişkin hükümlerine göre takdir komisyonlarınca arsalar için her mahalle vearsa sayılacak parsellenmemiş arazide her köy için cadde, sokak veya değerbakımından farklı bölgeler (turistik bölgelerdeki cadde, sokak veya değerbakımından farklı olanlar ilgili valilerce tespit edilecek pafta, ada veyaparseller), arazide her  il veya ilçe için  arazinin cinsi (kıraç,taban, sulak) itibarıyla takdir olunan birim değerlere göre,
  2. b) Binalar için,Maliye ve Bayındırlık ve İskan bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilânedilecek bina metrekare  normal inşaat  maliyetleri ile (a) bendindebelirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük hükümlerinden  yararlanılmaksuretiyle,

Hesaplananbedeldir.

Vergi değeri,mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yılvergi değerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl içintespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılmasısuretiyle bulunur.

33 üncü maddeye (8numaralı fıkra hariç) göre mükellefiyet tesisi gereken hallerde vergi değerininhesaplanmasında, 213 ayılı Vergi Usul  Kanununun mükerrer 49 uncumaddesinin (b) fıkrasına göre belirlenen arsa ve arazi birim değerleri, takdirişleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yıldan başlamak suretiyle her yıl,bir önceki yıl birim değerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarıncaaynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetindeartırılması suretiyle dikkate alınır.

(Değişikdördüncü fıkra: 16/6/2009-5904/33 md.) Vergideğerinin hesabında bin liraya, verginin hesaplanmasında ise bir liraya kadarolan kesirler dikkate alınmaz.

Bakanlar Kurulu, bu maddede belirtilen artış oranını sıfıra kadar indirmeye veya yeniden değerleme oranına kadar artırmaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini, 2464 sayılıBelediye Gelirleri Kanununun 95 inci maddesi uyarınca belirlenen belediye grupları itibarıyla farklı oranlar tespit etmek suretiyle de kullanabilir. (2)

Kaynak: https://www.yerelnet.org.tr/basvuru_kaynaklari/yy_mevzuati/mevzuat_detay.php?kod=43&turu=ka

Henüz Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir